Ustawa o zaniechaniu poboru podatku

 Dnia 10.05.2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od osób prawnych  oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne (nr druku 2291). Ustawa zakłada między innymi zwalnia się…

Umorzenie zadłużenia z tytułu wykupienia odsetek

Zarząd informuje członków spółdzielni, że otrzymał pozytywną decyzję z Banku PKO BP SA o umorzeniu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytu wykorzystanego na finansowanie realizacji: lokali wskazanych we wniosku o umorzenie w budynkach na…

Projekt zmiany statutu

W związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017r. i koniecznością dostosowania bieżących statutów do zapisów ww ustawy w ciągu roku od momentu wejścia w życie ustawy, przedstawiamy ujednolicony projekt statutu dostosowany do zmian wynikających ze…

Unieważnienie postępowania-ocieplenie fundamentów

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleszycach informuje, że w dniu 6.04.2018r.o godz. 13.00 dokonano otwarcia ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia „Roboty budowlane w zakresie wykonania ocieplenia fundamentów i wykonania płyty odbojowej  w  budynkach  mieszkalnych  wielorodzinnych  będących  w  zasobach Spółdzielni …

Zbiórka odpadów (wystawka)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleszycach informuje mieszkańców, że w dniu 14.04.2018 r.(sobota) odbędzie się zbiórka odpadów zebranych selektywnie w systemie tzw. ” wystawki”. Odbierane będą: • meble i odpady wielkogabarytowe, • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, • gruz i materiały budowlane…

Wesołych Świąt

Wszystkim mieszkańcom osiedla z okazji Świąt Wielkanocnych życzenia składają Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleszycach